CAll Us: info@bpwagrar.com

Deutschland

Leiter Vertrieb Agrar

Csánk Péter

Péter Csánk

Telefon: +36 94 517-274
Mobil: +36 20 280 6758
Telefax: +36 94 517-361
E-Mail: CsankP@bpw.hu

LEITER VERTRIEB AGRAR DEUTSCHLAND

sziluett

Peter Lindner

Telefon: +49 (0) 2262 78-1056
Mobil: +49 (0) 171 3534 116
Telefax: +49 (0) 2262 78-4350
E-Mail: LindnerP@bpw.de

VERTRIEB FÜR DEUTSCHLAND

sziluett

BPW Verkaufsgebiet NORD:

Wolfgang Hepting

Telefon: +49 (0) 2262 78-1962
Mobil: +49 (0)171 353 41 83
Telefax: +49 (0) 2262 78-1917
E-Mail: HeptingW@bpw.de

sziluett

BPW Verkaufsgebiet MITTE:

Frank Rothe

Telefon: +49 (0) 2262 78-1225
Mobil: +49 (0) 171 353 41 51
Telefax: +49 (0) 2262 78-1917
E-Mail: RotheF@bpw.de

Szalay Milán

BPW Verkaufsgebiet SÜD:

Milán Szalay

Telefon: +49 (0) 2262 78-1467
Mobil: +49 (0) 171 354 97 04
Telefax: +36 94 517 361
E-Mail: SzalayM@bpw.hu

INNENDIENST

girl-silhouette

Alexandra Mende

Telefon: +49 (0) 2262 78-1350
Telefax Innendienst: +49 (0) 2262 78-1917
E-Mail: MendeA@bpw.de

girl-silhouette

Martina Stangier

Telefon: +49 (0) 2262 78-1314
Telefax Innendienst: +49 (0) 2262 78-1917
E-Mail: StangierM@bpw.de

TECHNISCHER VERTRIEB FÜR DEUTSCHLAND

sziluett

Frank Eisenkrämer

Telefon: +49 (0) 2262 78-1245
Mobil: +49 (0) 160 964 007 60
Telefax: +49 (0) 2262 78-1917
E-Mail: EisenkraemerF@bpw.de

sziluett

Sebastian Müller

Telefon: +49 (0) 2262 78-2022
Mobil: +49 (0) 171 3534190
Telefax: +49 (0) 2262 78-1917
E-Mail: MuellerSe@bpw.de

KUNDENSERVICE FÜR DEUTSCHLAND

sziluett

Rudi Merzhäuser

Telefon: +49 (0) 2262 78-1548
Mobil: +49 (0) 171 3534188
Telefax: +49 (0) 2262 78-1537
E-Mail: MerzhaeuserR@bpw.de

International

Leiter Vertrieb Agrar

 

Csánk Péter

Péter Csánk

Telefon: +36 94 517-274
Mobil: +36 20 280 6758
Telefax: +36 94 517-361
E-Mail: CsankP@bpw.hu

VERTRIEB INTERNATIONAL

Vass Péter

Péter Vass

Telefon: +36 94 517 373
Mobil: +36 20 396 3897
Telefax: +36 94 517-361
E-Mail: VassP@bpw.hu

Soós Márton

Márton Soós

Telefon: +36 94 517-421
Mobil: +36 20 406 1526
Telefax: +36 94 517-361
E-Mail: SoosM@bpw.hu

Ledenyák Dániel

Dániel Ledenyák

Technischer Vertrieb

Mobil: +36 20 280 7201
Telefax: +36 94 517-361
E-Mail: LedenyakD@bpw.hu

TECHNISCHER VERTRIEB INTERNATIONAL

Simon Gábor

Gábor Simon

Leitung Reklamationsmanagement

Telefon: +36 94 517-245
Mobil: +36 20 420-1396
Telefax: +36 94 517-361
E-Mail: SimonG@bpw.hu

Tóth Gábor

Gábor Tóth

Technischer Anwendungsberater

Telefon: +36 94 517 317
Mobil: +36 20 516 9707
Telefax: +36 94 517-361
E-Mail: TothG@bpw.hu

Ihren Ansprechpartner finden Sie hier: BPW Tochtergesellschaften